Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Al onze verkopen, werken en diensten geschieden op de hiernavolgende voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringstermijnen betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de leverings- en uitvoeringstermijnen kan geen aanleiding geven tot weigering van de bestelling of vordering tot schadevergoeding. Zo de klant echter door zijn fout of nalatigheid levering binnen de voorgestelde termijn onmogelijk maakt, behouden wij ons het recht  de prijs te herzien.

Tenzij anders vermeld, mogen de geluidsdragers, die het voorwerp zijn van onze verkoop, uitsluitend gebruikt worden in het kader van fitness- en aerobicslessen alsmede de varianten hierop: elk ander gebruik is verboden. De verkoop, de terbeschikkingstelling aan derden en de gehele of gedeeltelijke reproductie van de geluidsdragers door de klant zijn verboden. Alle rechten van de auteurs, producenten en uitvoerende kunstenaars zijn voorbehouden.

Levering en bewaring van de producten - hetzij bij ons hetzij bij derden -geschieden op het risico van de klant. Vracht - en verpakkingskosten zijn ten laste van de klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. Transport is  op risico van de klant.

Indien de klant klachten heeft omtrent het geleverde product, dient hij deze klachten, met een duidelijke omschrijving van de gebreken die ons in staat stellen kennis te nemen van de zaak, mee te delen per aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de ontvangst van het product. Indien de klacht door ons wordt aanvaard, zullen wij de producten terug in ontvangst nemen, tenzij de producten in kwestie audio- en video-opnamen zijn waarvan de verzegeling door de klant is verbroken. Elke, zelfs gedeeltelijke, benutting van de levering heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg.

De overeenkomst met de klant wordt beheerst door het Belgisch Recht. Ingeval van betwisting zullen de rechtbanken van het arrondissement waar onze maatschappelijke zetel gelegen is, bevoegd zijn, onverminderd ons recht om een andere rechtsinstantie te vatten.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »